Login | About HITAR | Add to Favorites | 中文版
Execution Team

Director: Fang Xuanjun

Associate director: Zhu Jintian, Zhong Jianli

Operation CEO: Liang Qixue

Department head: Chen Bin, Fang Li, Huang Minghui, Lv Suhua, Xuan Jia, Li Jie, Dai Zhijie

Principal investigators and researchers:

Zhang Jie, Zhou Wei, Cai Mengdie, Liu Zhenpeng, Wei Fang

Zhou Yan, Gong Pengtao, Liu Panpan, Wu Zhongqi

Yang Na, Xu Honghua, Chen Chuchu, Long Tao

Zhang Lufei, Chen Yuhang, Lin Biwen, Cai Jingjing

Kuang Huiyi, Luo Mengting

Wang Weipan, Wu Yong